โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นายมนัสชัย เจริญมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,11:25  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายชานน ชูเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,10:24  อ่าน 212 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) เพื่อส่งเสริมทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญใจ จันทร์นวล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,10:18  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ KWANJAI Model
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญใจ จันทร์นวล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,10:14  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ เรื่อง ราวงมาตรฐาน “เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ” สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิยภรณ์ จันทร์เกษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,10:07  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : ธีรวรรณ สิงโคตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,13:40  อ่าน 247 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI
ชื่ออาจารย์ : คอลีเยาะ ยูโซะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,13:31  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ​การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน PIACE Model ​เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางอารีรัตน์ อีหวั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2561,17:19  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียน​ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้​​ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางอารีรัตน์ อีหวั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2561,17:09  อ่าน 291 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการแต่งกลอนสุภาพโดยใช้การสอนแบบโครงงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)
ชื่ออาจารย์ : นายบำรุง หวาสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,22:43  อ่าน 215 ครั้ง
รายละเอียด..