โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ชีวิตพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : ธีรวรรณ สิงโคตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,13:40  อ่าน 215 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI
ชื่ออาจารย์ : คอลีเยาะ ยูโซะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,13:31  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ​การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน PIACE Model ​เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางอารีรัตน์ อีหวั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2561,17:19  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียน​ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้​​ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางอารีรัตน์ อีหวั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2561,17:09  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการแต่งกลอนสุภาพโดยใช้การสอนแบบโครงงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)
ชื่ออาจารย์ : นายบำรุง หวาสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,22:43  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉรา บุญมากช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,22:42  อ่าน 406 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการทำดีมีอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางทองมัน สิทธิกัน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2559,09:40  อ่าน 387 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้ชุดฝึกที่ส่งเสริมทักษะปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนวัตมน สุทธิ์ศักดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2559,18:01  อ่าน 432 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสุเนตรา มะหมัดเหม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2559,19:29  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..