โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอารีรัตน์ อีหวั่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ