โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนวัตมน สุทธิ์ศักดา
ครู คศ.2

นายมนัสชัย เจริญมาศ
ครู คศ.2