โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ธีรวรรณ สิงโคตร
ครู คศ.2

นางขวัญใจ จันทร์นวล
ครู คศ.3