โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คอลีเยาะ ยูโซะ
ครู คศ.2

นายชานน ชูเพชร
ครู คศ.2