โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุเนตรา มะหมัดเหม
ครู คศ.2

นายบำรุง หวาสกุล
ครู คศ.2

นางอัจฉรา บุญมากช่วย
ครู คศ.2