โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพัฒน์ ง๊ะสมัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 สิงหาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางทองมัน สิทธิกัน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :