โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน