โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ