โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
คณะผู้บริหาร

นายธีรพัฒน์ ง๊ะสมัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทองมัน สิทธิกัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอับดุลมายิด ลาเต๊ะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา