โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
พันธกิจ
พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 
         จัดการศึกษาอย่างมีระบบ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์
      1.พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
      2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
      3.พัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
      4.ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

พันธกิจที่ 2 
          ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพ และพลานามัยที่สมบูรณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์
       1.ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย ที่สมบูรณ์
       2.มีความรู้ ความเข้าใจ หลีกเลี่ยงแหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติด
       3.มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

พันธกิจที่ 3 
         ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์
       1.การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
       2.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
       3.ชุมชนใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้