โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ

        วิสัยทัศน์ ( Vision )    ภูมิทัศน์เด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการก้าวทันเทคโนโลยี สุขภาพดีทั่วหน้า ร่วมพัฒนาชุมชนเป้าหมายของโรงเรียน เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปรัชญาของโรงเรียน   “ สร้างสร้างคนให้เป็นคนที่สังคมต้องการ ” 

ปรัชญาของโรงเรียน

" เสริมสร้างคนให้เป็นคนที่สังคมต้องการ"

       โรงเรียนได้ยึดตามแนวปัชญาที่ว่า " เสริมสร้างคนให้เป็นคนที่สังคมต้องการ" คนในที่นี้หมายถึง    บุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ นักเรียน ครู ภารโรง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ และชุมชนที่จะต้องมีความรู้ คุณธรรม    จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ตามคำขวัญที่ว่า     "วินัยดีเด่น มีวิชา กีฬาเด่น    เป็นโรงเรียนของชุมชน" ฉะนั้น การที่จะให้คนมีความพร้อมตามแบบดังกล่าวจึงกำหนดเป้าหมายดังนี้

  1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล มีความสามารถในการเรียน มีสุขภาพดี และมีความพร้อม
  2. โรงเรียนสามารถรับนักเรียนในระดับที่เปิดทำการสอนในเขตพื้นที่บริการและใกล้เคียง
  3.  ปรับคุณภาพการเรียนการสอน ให้อยู่ในเกณฑ์ ที่น่าพอใจ 60 เปอร์เซ็นต์
  4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแผนงานในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5.  พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ตามนวัตกรรเทคโนโลยีสมัยใหม่
  6. จัดระบบงานธุรการใ้ห้เป็นหมวดหมู่่ ตามระเบียบงา่นสารบรรณ
  7. จัดให้มีการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดทุกรูปแบบ ตามนโยบาย "โรงเรียนสีขาว"
  8. จัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงามและน่าอยู่
  9. จัดการเรียนการสอนเน้นพื้นฐานอาชีพ การประกอบอาชีพ