โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 “โรงเรียนเทศบาล 2 ( บ้านมลายูบางกอก ) ” เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลบันนังสาเรง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2478 บริเวณสถานีทดลองยางยะลาใช้อาคารโรงเรียนกสิกรรมจังหวัดยะลาเป็นที่เรียน

- ปี พ.ศ. 2488 ย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่บ้านควน ตำบลสะเตงนอกเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนบ้านควน ”

- ปี พ.ศ. 2494 ฯพณฯ จอมพลป. พิบูลย์สงคราม ได้มาตรวจราชการภาคใต้  มอบเงินจำนวน 30,000 บาท ก่อสร้างอาคารและย้ายมาอยู่ในเขตเทศบาล เปิดทำการสอน ชั้น ป.1 - ป.4 เปลี่ยนชื่อเป็น
“ โรงเรียนบ้านมลายูบางกอก ” เมื่อ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2499

- เมื่อ 1 เมษายน 2506 โอนจากโรงเรียนประชาบาลมาสังกัดเทศบาลเมืองยะลาใช้ชื่อว่า                
“ โรงเรียนเทศบาล 2 ( บ้านมลายูบางกอก ) ”

- ปี พ.ศ. 2512 ได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ทำการสอนจนถึง       ปี พ.ศ. 2512 จึงยกเลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เหลือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2512

- ปี พ.ศ. 2533 ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน ก่อนประถมศึกษา ระดับอนุบาล 1และอนุบาล 2 หลักสูตร 2 ปี

- ปี พ.ศ. 2535
ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาส จำนวน 1 ห้องเรียน จัดสรรครูผู้สอนมัธยมศึกษา จำนวน 5 อัตรา ครูจ้างประจำ 3 อัตรา พร้อมด้วยอาคารมัธยมศึกษา แบบสน.ศท. 4/12 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

- ปี พ.ศ. 2542 ได้รับอนุมัติให้ขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2543 และจัดสรรอัตราครูจ้างสอนรายเดือน จำนวน 4 อัตรา และรายวิชา จำนวน 1 อัตรา

- ปี พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารมัธยมแบบ สน.ศท. 4/12 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน อาคารเนกประสงค์แบบมาตรฐาน สน.ศท. ชั้นลอย 1 หลัง ส้วมแบบมาตรฐาน สน.ศท.ส. 10 1 หลัง และครุภัณฑ์การศึกษาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 13,027,444 บาท